OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
PORTAL E-OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA
 

Dobro Došli na službeni web portal e-Općine Malinska - Dubašnica!

Grab – najbrojnija vrsta šumskog drveća u našoj Općini N O V O

Bijeli grab ili još grabar, bijelograbić, kukrika ili samo grab (lat.Carpinus orientalis Mill.), sigurno je najbrojnija vrsta šumskog drveća na prostoru Općine Malinska - Dubašnica. Na otoku Krku se iz istog roda pojavljuje i obični grab (Carpinus betulus L.), ali u Dubašnici ga nema. Na prostoru Dubašnice bijeli grab tvori klimazonalnu zajednicu hrasta medunca i bijelog graba (As. Querco-Carpinetum orientalis, Horvatić, 1939)....


više

Poziv za prikupljanje pisanih prijedloga za izbor sportaša otoka Krka za 2015. N O V O

Na temelju članka 49. Statuta Općine Omišalj (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/13), Općinska načelnica Općine Omišalj, dana 18. ožujka 2016. godine, objavljuje: JAVNI POZIV za prikupljanje pisanih prijedloga za izbor sportaša i sportske udruge (kolektiva) godine otoka Krka za 2015. godinu. I. Predmet poziva je predlaganje kandidata za izbor sportaša i sportske udruge (kolektiva) godine otoka Krka za 2015. godinu....

više

Natječaj za prodaju nekretnine N O V O

Na temelju na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica ('Službene Novine' broj 26/09, 43/09 i 14/13), članaka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine....

više

E-Kalendar 2016 N O V O

I ove godine Vam s radošću poklanjamo E-Kalendar sa označenim državnim praznicima i blagdanima u Republici Hrvatskoj te u Općini Malinska - Dubašnica. Kalendar za 2016.godinu moderan je i kvalitetan te bogat sa predivnim fotografijama naše Općine iz zraka (priobalni pojas Općine) i turističkog je karaktera te poziva sve u posjetu našoj Općini. Nadamo se da će Vam se svidjeti. Uredništvo Portala "Općina Malinska - Dubašnica".

preglednik pogledaj preuzmi kalendar preuzmi fotografije

Glasilo "Naši zvoni"

Poštovani žitelji Općine Malinska - Dubašnica, općinsko glasilo "Naši zvoni" ima već treću godinu svoje novo Uredništvo na čelu s Općinskim načelnikom Robertom Antonom Kraljićem. Uredništvo na načelima otvorenosti i opće transparentnosti informira podrobnije svu javnost o događanjima iz našega kraja a sve u korist Vas žitelja Općine Malinska - Dubašnica....
Preglednik - "Naši zvoni" br.73 - USKRS 2016 - POGLEDAJTE!

više

Multimedija

Općina Malinska - Dubašnica
Lina Bolmarčića 22, p.p. 14, 51511 Malinska,
Republika Hrvatska
tel. +385 (0) 51 750 500
fax. +385 (0) 51 750 510
e-mail. info@malinska.hr
web. www.malinska.hr
stranke. prijam stranaka

EKO MALINSKA - DUBAŠNICA, EKOLOŠKI ODGOVORNA TURISTIČKA DESTINACIJA!
Eko turistička ponuda Malinske - Dubašnice temelji se na: * poštivanju međunarodnih i internih eko standarda (izvorni proizvodi Dubašnice visoke kvalitete oblikovani u suvremeni, tržišno vrijedan proizvod); * poticanju i promoviranju korištenja obnovljivih izvora energije; * poboljšanju energetske učinkovitosti dionika turističke ponude; * poticanju selektivnog prikupljanja i zbrinjavanja otpada.... Suvremeni pristup razvoja turističkog proizvoda Malinske - Dubašnice ima efik. formulu = Ekonomija + Ekologija + Etičnost (3E).

animatedImage
Web portal,Portal,Općina,Malinska - Dubašnica,Malinska,Dubašnica,Robert Anton Kraljić,Miroslav Topić,Općinsko vijeće,PGŽ,Primorsko-goranska županija,otok Krk,uprava,dokumenti,vijesti,građani,ekonomija,galerija,kontakt,download,preuzimanje